Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument będący klientem każdego z naszych partnerów oraz klientem innych instytucji pożyczkowych, banków i SKOK udzielających kredytów online i innych firm świadczących swoje usługi drogą internetową może skorzystać z rozwiązania jakim jest pozasądowe rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie Parlamentu Europejskiego i Rady pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524

Platforma ODR ma za zadanie ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie oraz sprawiedliwe rozstrzyganie pozasądowe sporów przez Internet między konsumentami i przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi na terenie Unii Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

W celu złożenia skargi przejdź na stronę:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

i wybierz kraj członkowski Unii Europejskiej na terenie którego zawarłeś sporną transakcję.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy w procedurze możesz się skontaktować z Pożyczki Online za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@pozyczki-online.com

Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy klientem, a firmą świadczącą swoje usługi przez Internet z siedzibą w Polsce jest Rzecznik Finansowy. Więcej informacji na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.